Skip to main content

ເມື່ອທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງລາວໄບໂອແກ໊ສໃນການປ່ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອ ທ່ານຈະໄດ້

ພະລັງງານໃນການເຮັດອາຫານໃນເຮືອນຂອງທ່ານ

ເຕົາແບບວາງບົນເຄົາເຕີຫົວດຽວ

ເຕົາແບບວາງບົນເຄົາເຕີຫົວດຽວ ເຄື່ອງລາວໄບໂອແກ໊ສທຸກລຸ່ນຈະມາພ້ອມກັບເຕົາລາວໄບໂອແກ໊ສ ຜະລິດຈາກເຫຼັກສະແຕນເລດ ເຊີງປັບໃຫ້ເໝົາະກັບການໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ໃຊ້ງານງ່າຍ ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຄື່ອນຍ້າຍສະດວກ ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ທຸກທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ການ

ຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການນຳໃຊ້: ງ່າຍ

ຂະໜາດຂອງເຕົາ: 360x280x130 mm ຫຼື 14”x11”x5” in

ເຕົາແບບບິວອິນຫົວດຽວ

ຜະລິດມາຈາກເຫຼັກສະແຕນເລດ ເຕົາແບບບິວອິນ ເປັນເຕົາທີ່ອອກແບບມາເພື່ອນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງລາວໄບໂອແກ໊ສໂດຍສະເພາະ ເຕົານີ້ແມ່ນເໝົາະກັບເຮືອນຄົວທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ ແລະ ສາມາດແປງໃຫ້ນຳໃຊ້ແບບເຄົາເຕີໄດ້ຄືກັນ

ຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການນຳໃຊ້: ງ່າຍ

ຂະໜາດຂອງເຕົາ: 410x300x85 mm ຫຼື 16”x12”x3” in

ເຕົາແບບບິວອິນສອງຫົວ

ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື້ເຕົາແບບສອງຫົວໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນ ເຊີງອອກແບບມາໃຫ້ໃຊ້ງານງ່າຍກັບລະບົບໄບໂອແກ໊ສ ສາມາດນຳໃຊ້ພ້ອມກັນໄດ້ 2ເຕົາໃນເທື່ອດຽວ ຫາກຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານອີເມວ

ຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການນຳໃຊ້: ງ່າຍ
ຂະໜາດຂອງເຕົາ: 381x101x533 mm ຫຼື 15”x4”x21” in

ຫາກມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ

ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄວ້ ທາງເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບໂດຍດ່ວນ    ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້

    ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້