Skip to main content

ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງລາວໄບໂອແກ໊ສ ຄື ຄວາມແຕກຕ່າງ

ແບກທິເລຍ ຈະຢ່ອຍສະຫຼາຍເສດຂີ້ເຫຍືອຊີວະພາບ ໂດຍອາໄສກະບວນການຕາມທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດແກ໊ສ ແລະ ຕົວເຄື່ອງລາວໄບໂອແກ໊ສຈະເກັບສະສົມແກ໊ສໄວ້ ພ້ອມຄວບຄຸມປະລິມານພະລັງງານໃຫ້ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ