Skip to main content

ພາລະກິດຂອງລາວໄບໂອແກ໊ສ

ລາວໄບໂອແກ໊ສໄດ້ສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 2012 ຈະປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ, ການນຳໃຊ້ພະລັງງານໝຸນວຽນ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນສຳຫຼັບຫຼາຍລ້ານຄົວເຮືອນ ທີ່ຍັງນຳໃຊ້ຖ່ານ ແລະ ໄມ້ ໃນການເຮັດອາຫານ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ແທນນຳຈຳໜ່າຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສຶກສາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກເຕັກໂນໂລຊີລາວໄບໂອແກ໊ສ ພວກພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ ສົ່ງເຄື່ອງລາວໄບໂອແກ໊ສ ຫຼາຍກວ່າພັນເຄື່ອງ ແລະ ໄປໄກເຖີງ 90 ປະເທດທົ່ວໂລກ ເຊີ່ງໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຜູ້ຄົນ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ຊີວິດບົນຜືນດິນ
ລາວໄບໂອແກ໊ສແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ໄມ້ ຖ່ານສຳຫຼັບການເຮັດກິນ ແລະ ປ້ອງກັນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ຫຼຸດການປົນເປື້ອນແລະປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອອໍການິກໃນກອງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຊ່ວຍປັບປຸງດິນໄດ້ດີຂື້ນໂດຍຝຸ່ນຊີວະພາບ
ຫຼຸດການເລື່ອມລ້ຳ
ລາວໄບໂອແກ໊ສ ແມ່ນຊ່ວຍປະຊາຊົນສາມາດພື່ງພາຕົນເອົງໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ ໂດຍສະເພາະ ໄບໂອທອຍເລດແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳຫຼັບ ແມ່ຢິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ສຸກກະອານາໄມທີ່ດີ
ການປະຕິບັດໃນສ່ວນຂອງສະພາບອາການ
ສອງສິ່ງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດໂລກຮ້ອນຄື ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານໝຸນວຽນ ເຊີ່ງລາວໄບໂອແກ໊ສສາມາດເຮັດໄດ້ທັ້ງສອງ ແລະ ຫຼຸດປະລິມານຄາບອນໄດ້ 6 ໂຕນຕໍ່ປີ
ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ປະຢັດ
ຖ່ານດັງໄຟແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນແອບຟິກາ ແຕ່ມີຕົ້ນທືນສູງ ລາວໄບໂອແກ໊ສເຮົາແມ່ນເຮັດປະຊາຊົນຫຼາຍຄົວເຮືອນຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ໄດ້ພະລັງງານແບບຟີ ສະອາດ
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸກກະອະນາໄມ
ຄົນຫຼາຍກວ່າ ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກແມ່ນໄດ້ຂັບຖ່າຍຕາມທີ່ສາທາລະນະ ເຮົາໄດ້ລະບົບສ້ວມໄບໂອທອຍເລດ ເພື່ອຫຼຸດບໍ່ໃຫ້ພະຍາດປົນເປື້ອນລົງໄປໃນແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ຫຼຸດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກ
ໃນພາກອຸດສາຫະກຳ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ
ເນື່ອງດ້ວຍມີການຂະຫຍາດຕົວຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອາໂຈມຈາກຫ້ອງນ້ຳແມ່ນຕ້ອງການການຈັດການ ເຮົາແມ່ນໄດ້ກຽນພ້ອມເພື່ອສະໜອງແລ້ວ

ຜົນທີ່ເຮົາຄາດຫວັງໃນປີ 2022

ຈາກວີທີການນຳໃຊ້ລະບົບລາວໄບໂອແກ໊ສ ເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານຄາບອນໄດ້ເຖີງ 3ລ້ານ ໂຕນ ໃນປີ 2022

Graph showing reduction of CO2 gas in the next years